top of page

讚好及分享
贏取免費

2年
聚合物
塗層
 

(價值7500港元)


我哋對 A-Glaze 汽車護理產品系列嘅效果非常滿意,所以決定為 Dub Wrapz Facebook Subscribers 舉辦抽獎活動,贏取免費A-Glaze 2年聚合物塗層

要參加幸運抽獎,你只需要 讚好同分享 我哋
'Two-Tone' Maybach嘅短片,並留言分享您想獲得免費保護塗層膜嘅汽車。
玩法非常容易!快啲同朋友分享,叫埋佢哋一齊參加!

條款和細則

 1. 您必須在留言分享屬於你的汽車作才有資格參加抽獎活動。

 2. 每輛車、每人只能參加一次。

 3. 你留言參加幸運抽獎的車必須屬於你本人所擁有。公司車不能參與是次活動。

 4. 運抽獎活動推廣期由2017年6月23日至2017年7月23日(包括首尾兩天)。

 5. 此促銷活動開放給所有的Dub Wrapz Facebook專頁訂閱者參加。

 6. AGlaze 2年塗層膜獎品是不可兌換的。獎品不可兌換任何產品、服務或現金。

 7. 最終抽獎活動將於2017年8月1日舉行。獲獎者將於2017年8月4日在Dub Wrapz網站和Facebook頁面上公佈,並將通過FB Messenger、電話、電子郵件、短信或Whatsapp通知。

 8. 只有一位訂閱者將有機會獲得AGlaze 2年聚合物塗層膜。

 9. 領獎時,獲勝者必須提供他們的身份證明文件,該身份證明文件必須與提交進入抽獎的Facebook檔案信息相符。

 10. 參與者必須清楚準確地提供所有必要的訊息或資料。 Dub Wrapz對因訊息或資料不正確和不能聯繫獲勝者而導致的任何損失概不負責。

 11. 如果這些條款和條件的中英文版本有任何不一致之處,以英文版本為準。

 12. Dub Wrapz保留在有任何爭議的情況下作出最終決定的權利。 Dub Wrapz保留修改這些條款和細則、電獎勵和其他安排的權利,恕不另行通知。如果由於本次促銷活動引起或與之相關的爭議,Dub Wrapz的決定將是最終及具決定性的。

bottom of page